Najczęściej kupowane

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.skleppieknydom.pl.

 

Sprzedającym jest firma U. F. Alexandra A.Bobkowska dostępny pod adresem ul. Pszenna 58 80-297 Banino, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 589-181-64-66, Regon 220096969, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 58 727 05 02  w godz. Pn-Pt 8-18, Sob 8-15,
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@skleppieknydom.pl.

 

Salon sprzedaży będący jednoczenie punktem zwrotu towarów i adresatem wszelkich reklamacji:

Sklep Piękny Dom ul. Borowiecka 3 80-297 Banino czynny w godz. Pn-Pt 8-18, Sob 8-15.

 

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz spełnia zapisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dz.U z 2014 r. poz 827).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy Piękny Dom (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny jest pod adresem www.skleppieknydom.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona –Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.skleppieknydom.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Piękny Dom prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Piękny Dom są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  

§ 3 Składanie zamówień:

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.skleppieknydom.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich rzechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

„za pobraniem”.

  

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm INPOST PACZOMATY oraz INPOST.

Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem

online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru 

1.  Przed odebraniem przesyłki z od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

2. W przypadku stwierdzenia wyszczerbienia/uszkodzenia lub znacznej wady przesyłanego towaru pomimo zabezpieczenia przez sprzedającego towaru w przesyłce należy wykonać zdjęcie wady/uszczerbku i przesłać do sprzedającego najszybciej jak to jest możliwe. Po stwierdzeniu, że zdjęcie przedstawia wysłany zostanie klientowi przedmiot, co do którego klient ma zastrzeżenia. Wadliwy lub uszkodzony towar pozostaje u kupującego, chyba, że sprzedający na swój koszt zażąda zwrotu uszkodzonego towaru. 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Prawo to jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Rozdz.4 ustawy z dnia 30 maja 2014r Dz.U. poz 827. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem termonu 14 dni w formie zeskanowanego oświadczenia o treści podanej poniżej lub wysłanie wiadomości email drogą elektroniczną na adres kontakt@skleppieknydom.pl.

Po otrzymaniu informacji o chęci odstąpienia od umowy zostanie do kupującego wysłane drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia oświadczenia wraz z drukiem protokołu zwrotu do wypełnienia. Protokół ten potrzebny jest sprzedającemu, aby udokumentować zwrot przed Urzędem
Skarbowym.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklep Piękny Dom ul. Borowiecka 3 80-297 Banino tel 668 015 005.

Ze względu na charakter przedmiotów – porcelana/szkło prosimy o odsyłanie przedmiotów firmą kurierską, szacowany koszt przesyłki ze zwrotem towaru do 30kg to 17zł.

5. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, protokół zwrotu towaru otrzymany emailem od sprzedającego po zgłoszeniu chęci odstąpienia od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. 

6. Konsumet ma obowiązek zwrócić sprzedawcy towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstapił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru do sprzedawcy przed 14 dniem od odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku nienależytego zabezpieczenia, w skutecz czego dojdzie do uszkodzenia wrcacanego towaru zwrot będzie pomniejszony o uszkodzone przedmioty. Dowodem uszkodzenia będzie protokół firmy kurierskiej i zdjęcia uszkodzonych przedmiotów wysłane do kupującego przed dokonaniem zwrotu za zakupione towar na konto kupującego. 

8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i protokołem zwrotu sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony zwrot do odbiorcy. Oryginał zwrotu zostanie wysłany do Klienta emailem i w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

Zwrotowi podlega całość kosztów zakupu – towar wraz z kosztem przesyłki towaru do klienta, jeśli taki koszt klient poniósł. Wysokość kwoty zwrotu za przesyłkę będzie równa 12,99 zł – zawsze jako zwrot za najtańszą dostępną opcję dostawy na terytorium RP, nawet jeśli klient poniósł wyższe koszty przesyłki,

Jeśli klient dokonana zakupu towaru z opakowaniem na prezent, a odesłany towar będzie odpakowany z ozdobnego opakowania, kwota za wykonaną usługę nie będzie podlegać zwrotowi. 

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupującymoże także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Usługodawcy.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U poz 827.)

5. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 9 Magazynowanie nie odebranego zamówienia

Za towar zapłacony, który nie został odebrany przez klienta w ciągu 7 dni z Naszego sklepu stacjonarnego zostanie naliczona opłata wynosząca 30zł brutto za 1 dzień przechowywania. W momencie, w którym suma opłat za magazynowanie przekroczy wartość towaru przechodzi on na własność sklepu. O momencie naliczania opłat klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Finansowe 'Alexandra” Aleksandra Bobkowska

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 Dz.U. poz 827.

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

Załączniki: